Pablo Software Solutions
Nykterhet i rörelse

Åke Lindgren (red.)
Sober förlag, 2008


Nykterhet i rörelse behandlar nykterhetens och nykterhetsrörelsens utveckling efter 1970. En ovanligt stor sociologisk undersökning med 16 422 intervjuade personer under år 2006 har analyserats av forskare vid SoRAD, Centrum för socialvetenskaplig vetenskaplig alkohol- och drogforskning vi Stockholms universitet. Boken redovisar denna undersökning, som också ligger till grund för uppsatser som skrivits av personer med goda kunskaper om nykterhetsrörelsen, frikyrkorna, Svenska kyrkan och andra folkrörelser.

Utvecklingen efter 1970 står i blickfånget. Ökningen av alkoholkonsumtion, alkoholskador och rattfylleri beskrivs, liksom ändrningen av den helnyktra sektorn i Sverige. I två avslutande kapitel behandlas invandrares alkoholvanor och attityder till alkohol inom islamisk teologi och historia.

Totalkonsumtionen av alkohol har ökat mellan 40 och 50 procent sedan 1971. Ökningen faller väsentligen på tiden efter mitten av 1990-talet. Ett i forskingen väldokumenterat band mellan konsumtion och skador börjar synas i alkoholskadeutvecklingen, inte minst rattfylleriet.

Andelen nollkonsumenter - personer som varken druckit sprit, vin, starköl eller öl starkare än lättöl - var enligt undersökningen så hög som 21 procent under den senaste månaden före intervjun. Hur nollkonsumenterna som grupp avviker från befolkningen i övrigt analyseras och diskuteras. Visst stöd finns - om än inte så starkt som visats i andra studier - om nollkonsumenternas bristande sociabilitet (umgängesbenägenhet).

Alla fölkrörelser har kraftigt minskat medlemstal under de senaste decennierna. den helnyktra sektorn har minskat och nykterhetsrörelsen har haft det svårt, men har sedan några år tillbaka mött ökat intresse från allmänheten.
Sveriges akademikers nykterhetsförbund